Το Φιστίκι

ηλε-περιοδικό ευτράπελης ύλης, φωταδιστικό και κουλτουριάρικο

Ἡ Τεραστία Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ»

Posted by tofistiki στο 26/05/2009

Ἡ Τεραστία Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ»
(προδημοσίευση)
Εντρυφώντας στο Διαδίκτυο, ανακαλύψαμε στο πολύ ενδιαφέρον ηλεκτρονικό περιοδικό «Ανιστόρητο» το περίφημο άρθρο του Ευάγγελου Λεμπέση «Ἡ Τεραστία Κοινωνική Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ», το οποίο αναδημοσιεύουμε, διατηρώντας αυτούσια τη καθαρεύουσα γλώσσα του και το πολυτονικό σύστημα, Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε αρχικά στην «Εφημερίδα των Ελλήνων Νομικών» τον Νοέμβριο του 1941 και προκάλεσε ζωηρή συζήτηση, με οξύτατες αντιπαραθέσεις, στις εφημερίδες της εποχής, για την τόλμη και την πρωτοτυπία του.
Εκείνο που κάνει επίσης εντύπωση είναι η φανερή αποστροφή του συγγραφέα προς το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και η έκδηλη δημοκρατικότητα των ιδεών του, πράγματα περίεργα, αν σκεφτούμε πως το άρθρο δημοσιεύθηκε τον 7ο μήνα της ιταλογερμανικής κατοχής, όταν τη χώρα κυβερνούσε, ελέω των κατακτητών, η προδοτική κυβέρνηση Τσολάκογλου.
Η μόνη εύλογη εξήγηση είναι πως το καθεστώς των συνεργατών των κατακτητών θέλοντας, αφενός μεν να βρει κάποιον αποδιοπομπαίο τράγο, αφετέρου δε να κολακέψει τα αντιδικτατορικά αισθήματα του λαού, είχε στραφεί κατά του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου!
Αυτό το πιστοποιούν πολλά ιστορικά στοιχεία: Εν πρώτοις το καθεστώς των δωσιλόγων, μολονότι σαρξ εκ της σαρκός των τεταρτοαυγουστιανών, δε χρησιμοποίησε κανέναν επιφανή παράγοντα της δικτατορίας για να στελεχώσει τον διοικητικό μηχανισμό της υπόδουλης «Ελληνικής Πολιτείας». Δεύτερον ανέθεσε σε επιφανές στέλεχος του Στρατεύματος, στον στρατηγό Καθενιώτη, να συντάξει έκθεση, η οποία, απέδειξε με απολύτως τεκμηριωμένα στοιχεία, πόσο ανέτοιμο ήταν το καθεστώς της 4ης Αυγούστου για τον πόλεμο. Τρίτον, ξεκίνησε δικαστική έρευνα για τα πλέον προκλητικά οικονομικά σκάνδαλα της δικτατορίας, όπως ο διαβόητος «Έρανος υπέρ της Βασιλικής Αεροπορίας», η οποία όμως έρευνα γρήγορα σταμάτησε, γιατί στα σκάνδαλα ενέχονταν και παράγοντες της κατοχικής κυβέρνησης.
Για την ιστορία, και για λόγους αμεροληψίας, αναφέρουμε πως το άρθρο του Λεμπέση αναδημοσιεύθηκε μετά τη Μεταπολίτευση σε συνέχειες, από τη σατιρική εφημερία «Ποντίκι» και μάλιστα στην πρώτη συνέχεια, κάτω από τον τίτλο «Η τεραστία κοινωνική σημασία των βλακών κλπ» είχε τη φωτογραφία του Στυλιανού Πατακού, να παρακολουθεί κάποιο ποδοσφαιρικό ματς κουκουλωμένος, λόγω της ραγδαίας βροχής, με μια σακούλα νάιλον! Τα σχόλια περιττεύουν.

Εὐάγγελος Λεμπέσης
Ἡ Τεραστία Κοινωνική Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ
Πρόλογος

Ἁπλὴ ὑποσημείωσις ἐξ ὀλίγων γραμμῶν εἰς ἄλλην μελέτην μου ἡ παροῦσα μικρὰ ἐργασία ἐξελιχθῆ εἰς τὸ ἀνὰ χείρας δοκίμιον χάρις εἰς τὴν παρώθησιν τοῦ διαπρεπεστάτου νομικοῦ καὶ ἀγαπητοῦ φίλου Διευθυντοῦ τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Ἑλλήνων Νομικῶν», κ. Ν. Π. Θηβαίου. Εἰς αὐτὸν ἑπομένως τὸν ἀνεξάντλητον εἰς ἐμπνεύσεις καὶ εἰς παντοειδῆ πρωτοτυπίαν ἐπιστήμονα καὶ συγγραφέα ὀφείλεται τόσον ἡ συγγραφή, καθὼς καὶ ἡ δημοσίευσις εἰς τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Ἑλλήνων Νομικῶν», ὡς καὶ ἡ ἐνταῦθα ἀναδημοσίευσις τῆς παρούσης μικρᾶς πραγματείας. Ὀφείλομεν χάριτας εἰς αὐτόν, ἀπὸ κοινοῦ συγγραφεὺς καὶ ἀνανῶσται, διὰ τὴν σύντομον αὐτὴν ἐντρύφησιν εἰς τὸν χλοερὸν τοῦτον κόσμον μιᾶς κατηγορίας συνανθρώπων, τῶν ὁποίων ἡ κοινωνικὴ σημασία ἔχει δεινῶς ὑποτιμηθῆ καὶ τῶν ὁποίων τὰ δικαιώματα εἶναι ἐξησφαλισμένα οὐ μόνον -φεῦ!- ἐν τῷ βασιλείῳ τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ἔτι πλέον ἐπὶ τοῦ χλοεροῦ τούτου πλανήτου!
Ι
Ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ παρόντος δοκιμίου οὐδεμίαν προεργασίαν γνωρίζω καὶ συνεπῶς δέον νὰ κριθῶ ἐπιεικῶς, ὡς πάντη στερούμενος «βοηθημάτων». Τολμῶ ἐν τούτοις νὰ φρονῶ, ὅτι τούτων οὐδόλως παρίσταται ἀνάγκη, διότι ἀληθῶς ἐξαιρετικῶς μέγας εἶναι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀμέσου κοινωνικοῦ ἐμπειρικοῦ ὑλικοῦ καὶ ἐλαχίστη ἡ ἐκ τῆς ἐλλείψεως γραπτῶν βοηθημάτων στενοχωρία τοῦ γράψαντος.
Ὡς πρὸς τὴν μέθοδον τέλος δέον νὰ ὑπογραμμίσω, ὅτι κατεβλήθη ἐνδελεχὴς προσπάθεια, ὅπως αὕτη εἶναι αὐστηρῶς ἐπιστημονική. Διότι πράγματι – ὡς ἐλπίζω ν᾿ ἀποδειχθῇ – πλὴν τῶν ἄλλων δεδικαιολογημένων ἀξιώσεων, τὰς ὁποίας δύναται νὰ ἔχη παρὰ τῶν λοιπῶν ἀτυχῶν συνανθρώπων, ἡ εὐτυχὴς καὶ παντοδύναμος κοινωνικὴ κατηγορία, ἥτις ἐξετάζεται ἐνταῦθα, εἶναι καὶ ἡ ἀξίωσις ν᾿ ἀποτελέσῃ σοβαρώτατον θέμα σοβαροῦ ἐπιστημονικοῦ χειρισμοῦ.
Θὰ ἔπρεπεν ἴσως, ἐκ λόγων εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς ἀποτελοῦντας τὸ θέμα τῆς παρούσης μελέτης δυνάστας τῆς ἀνθρωπότητος ν᾿ ἀφιερωθῇ αὕτη εἰς αὐτούς. Ἐκ λόγων δικαιοσύνης ὅμως ἀφιεροῦται – καὶ οὐκ ἐπ᾿ ἐλάχιστον, πρὸς διδαχήν των – εἰς τοὺς δυναστευομένους: δηλονότι εἰς τοὺς εὐφυεῖς!
Εἰς τὴν πολυπληθῆ κατηγορίαν τῶν βλακῶν προσάπτεται ἀσφαλῶς ἄδικος καὶ ἐπιστημονικῶς ἐσφαλμένη μομφή, ὅταν οὗτοι χαρακτηρίζονται εἴτε ὡς ἄχρηστοι καὶ περιττὸν βάρος τῆς κοινωνίας, εἴτε ὡς παρασιτικοί, ἐκφράζεται δὲ συχνὰ ἡ ἀνόητος, ὡς θὰ ἴδωμεν, εὐχὴ ὅπως οὗτοι ἐκλείψουν. Τὸ πρόβλημα τῶν βλακῶν δὲν εἶναι ἐν τούτοις ἁπλοῦν ὅταν ληφθῆ πρώτον ὕπ᾿ ὄψιν ἡ στερεὰ καὶ ἀπολύτως ἀναγκαία θέσις, ἢν οὗτοι ἐπαξίως κατέχουν ἐν τῷ κοινωνικῷ διαφορισμῶ. Οἱ βλᾶκες διαιροῦνται οὕτως εἰς δυὸ ὅλως ἀντιθέτους μεταξὺ τῶν «ὁμάδας», διεπομένας ὅμως ἀμφοτέρας ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ νόμου, τοῦ διαφορισμοῦ Ἡ πρώτη ἐκ τούτων ὁμὰς καταλαμβάνει ὡς γνωστὸν τὰς ὑποδεεστέρας ἐν τὴ κοινωνία θέσεις, ἤτοι εὑρίσκεται εἰς τὰς κατωτάτας βαθμίδας τοῦ κοινωνικοῦ διαφορισμοῦ. Πόσον εὐεργετικὴ διὰ τὴν κοινωνίαν εἶναι ἡ ὁμὰς αὕτη εἶναι περιττὸν νὰ τονισθῆ, διότι ἄνευ αὐτῆς δὲν θὰ ὑπῆρχεν ἐκμετάλλευσις καὶ ἄνευ ἐκμεταλλεύσεως δὲν θὰ ὑπῆρχε πολιτισμός. Εἰς δὲ τὴν γλῶσσαν τοῦ κοινωνικοῦ διαφορισμοῦ: Ἄνευ αὐτῆς δὲν θὰ ὑπῆρχε διαφορισμός, διότι ἀντὶ τῆς ἀνισότητος, θὰ ὑπῆρχεν ἰσότης, ἔστω καὶ ἐκ τῶν ἄνω, δηλαδὴ θὰ ἦσαν ὅλοι εὐφυεῖς, ὅπερ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τοῦ διαφορισμοῦ τὸ αὐτό: ὡς νὰ ἦσαν ὅλοι βλᾶκες· διότι ὁ διαφορισμὸς ἀπαιτεῖ ρητῶς καὶ εὐφυεῖς καὶ βλάκας, περικοπτωμένων δὲ οἱονδήποτε ἐκ τῶν δυὸ τούτων σκελῶν του, αἴρεται ὁλόκληρος. Ἄνευ δέ, κατ᾿ ἀκολουθίαν, τοῦ διαφορισμοῦ, καθισταμένου δυνατοῦ μόνον διὰ τῆς σοβαρᾶς συμβολῆς τῶν βλακῶν, δὲν ὑπάρχει κοινωνία. Τοιαύτη λοιπὸν ἡ τεραστία κοινωνικὴ σημασία τῶν βλακῶν, ἤτις ἄλλως τὲ ὑπὸ πάντων ἀναγνωρίζεται, μολονότι μόνον εἰς τὸν κοινωνιολόγον εἶναι ἐπιστημονικῶς γνωστή.

(η συνέχεια στο «Φιστίκι» τεύχος 3ο)

Ένα Σχόλιο προς “Ἡ Τεραστία Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ»”

  1. Γεώργιος Ἰακ. Γεωργάνας said

    «Αυτό το πιστοποιούν πολλά ιστορικά στοιχεία: … Δεύτερον ανέθεσε σε επιφανές στέλεχος του Στρατεύματος, στον στρατηγό Καθενιώτη, να συντάξει έκθεση, η οποία, απέδειξε με απολύτως τεκμηριωμένα στοιχεία, πόσο ανέτοιμο ήταν το καθεστώς της 4ης Αυγούστου για τον πόλεμο.»
    Μόνον ποὺ ὁ στρατηγὸς Καθενιώτης δὲν εἶχε στὴν διάθεσή του τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Μεταξᾶ (ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τό 1950) καὶ ἐκεῖ φαίνεται καθαρὰ πόσο νωρὶς εἶχε ἀποφασίσει ὁ Μεταξᾶς νὰ ἀντισταθεῖ ἐνόπλως στοὺς Ἰταλούς. Ἄλλωστε καὶ ἀπὸ πλευρᾶς στρατιωτικῆς τακτικῆς, ἡ νίκη στὴν Ἀλβανία ἦταν ἐπανάληψη τῆς νίκης στὸν πρώτο Βαλκανικὸ πόλεμο καὶ τῆς ἐμφάσεως ποὺ ἀπέδιδε ὁ Μεταξᾶς, πρῶτα ὡς ἐπιτελὴς καὶ ἀργότερα ὡς πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν, στὴν γρήγορη ἐπιστράτευση καὶ συγκέντρωση τοῦ στρατοῦ, ὥστε νὰ μπορέσει ὁ σχετικῶς ὀλιγάριθμος Ἑλληνικὸς στρατός νὰ κατισχύσει πολυαριθμωτέρων ἀντιπάλων.
    Νὰ ὑπενθυμίσουμε ἐπίσης ὅτι ὅσο ἡ Ἑλλάδα τοῦ Μεταξᾶ πολεμοῦσε τὸν Ἄξονα, ἡ «ἀντιφασιστική» Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ τὸ ἐν Ἑλλάδι παράρτημά της ἦταν σύμμαχος τοῦ Ἄξονος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: